ИМАТЕ  ВЪПРОС?

Предварителна подготовка

Задължителна подготовка: Успешно завършване на курса Счетоводство или еквивалентна подготовка.

Можете да се консултирате относно необходимата предварителна подготовка за курса с нашите мениджъри на телефон 0896656171

Предварителната подготовка е задължителна за успешното Ви обучение. Ако не сте завършили необходимите курсове при нас, прочетете внимателно програмата на указания курс и оценете самостоятелно имате ли знания и опит, еквивалентни на дадената програма. Ако познанията Ви покриват  под 85-90% от материала, предварителната подготовка за Вас е задължителна.ХОРАРИУМ: 9 акад. часа
 
ЦЕНА: щракнете ТУК

ЗАПАЗЕТЕ място: ТУККурс по Компютърно счетоводство

СЛЕДВАЩА ГРУПА:
на 15 и 16 юни 2024 /събота и неделя/
ГРАФИК: от 13:00 до 16:00
ХОРАРИУМ: 9 академични часа

ЗАПАЗЕТЕ място: ТУК

Този курс изисква предварителна счетоводна подготовка. Основна тематика на курса е автоматизацията на счетоводната отчетност с конкретна счетоводна програма.

Курсът е ориентиран е към практически упражнения със счетоводна програма чрез въвеждане на реални примери от счетоводната практика.

Разглеждат се и основните правила при въвеждане и обработка на счетоводни документи, извеждане на текущи справки, както и изготвяне на Годишен финансов отчет, Отчети и справки за дейността на фирмата.

В модула ТРЗ и Личен състав се разглежда пълната автоматизация на въвеждането на работните заплати и следене на персонала на големи, средни и малки предприятия.

След завършване на курса Вие ще можете:

 

Да съставяте и осчетоводявате счетоводни документи.

Да създавате база от счетоводни данни: номенклатури и салда.

Да характеризирате и анализирате счетоводните обекти.

Вярно, точно и правилно да водите, откривате и приключвате счетоводните сметки.

Да отчитате дълготрайните активи на предприятието и да изготвяте свързаните с тях справки и документи.

Да приключвате ДДС и да подготвяте необходимите документи за подаване в НАП.

Да съставяте необходимите отчетни форми, регистри и справки на синтетично и аналитично ниво.

Да изготвяте финансов отчет чрез счетоводната програма.

Да автоматизирате дейностите касаещи ТРЗ и личен състав.

 

Компютърно Счетоводство

  Начало >> Други курсове >> Курс по Компютърно счетоводство